Press / media

Pressmeddelanden

 • 2020-04-09 Kallelse till årsstämma 2020

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i THE VXO COMPANY AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 11 maj 2020, kl. 13.00 på Brewmaster Sweden AB, Järnvägsgatan 10, 365 42 Hovmantorp.

  RÄTT TILL DELTAGANDE
  Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i av bolaget förd aktiebok avseende förhållandena fredagen den 4 maj 2020 och dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 4 maj 2020.

  ANMÄLAN OM DELTAGANDE
  Anmälan kan göras skriftligen under adress The VXO Company AB (publ), Västergatan 6, 352 30 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till investor@thevxocompany.com eller per telefon 070-4744044 (vardagar 9.00–16.00). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 4 maj 2020. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

  FÖRESLAGEN DAGORDNING PÅ STÄMMAN:
  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av sekreterare
  4. Val av två justeringsmän
  5. Upprättande och godkännande av röstlängd
  6. Godkännande av dagordning
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  9. Beslut om
  a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  12. Val av revisor
  13. Beslut om ändring av bolagsordning
  14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier enligt villkor i bilaga
  15. Beslut om val av ledamöter till valberedning
  16. Övriga frågor
  17. Stämmans avslutande

  STYRELSENS FÖRESLÅR FÖLJANDE FÖRSLAG TILL BESLUT

  UTDELNING (PUNKT 9 B)
  Utdelning om 0 kronor per aktie.

  ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISOR (PUNKT 10)
  ett arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 0 kr till styrelseordföranden och med 0 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

  ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH VAL AV STYRELSE (PUNKT 11)
  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelse föreslås omval av Peter Nygren och nyval av David Stigson och Stefan Lindeberg där Stefan Lindeberg föreslås väljas till ny styrelseordförande.

  VAL AV REVISOR (PUNKT 12):
  Till revisor föreslås omval av Emil Andersson från KPMG.

  BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING (PUNKT 13)
  Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om förändring i Bolagsordningen avseende följande paragrafer: § 1 Bolagets firma Bolagets firma ska vara Nordic Malting Group AB (publ). §2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lessebo Kommun.

  BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (PUNKT 14)
  Förslaget innebär ett bemyndigande att styrelsen fram intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 2 000 000 aktier till ett aktiepris om lägst 8 kronor. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att göra de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

  BESLUT OM VAL AV LEDAMÖTRER TILL VALBEREDNING (PUNKT 15)
  Val av Peter Nygren (som representant för PN Ventures AB) och Thomas Axeheim (som representant för Thomas Axeheim AB, Topax AB och sitt personliga aktieinnehav) samt val av Stefan Lindeberg (som representant för Red Dawn Ventures AB). Peter Nygren föreslås vara valberedningens ordförande.

  DOKUMENTATION M M
  Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
  Bolagets organisationsnummer är 559046-9077 och bolaget har sitt säte i Växjö.

  ÖVRIG INFORMATION
  Årsstämman avses att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att hållas så kort som möjligt utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter. Vi vädjar till våra aktieägare att rösta via ombud och fullmakter i den mån som det är möjligt och kommer baserat på folkhälsomyndighetens eventuella restriktioner och rekommendationer att anpassa stämman efter rådande situation.

  För mer information, kontakta VD, Peter Nygren på 0704744044 eller investor@thevxocompany.com

  Växjö i april 2020
  Styrelsen för The VXO Company AB (publ)

 • 2019-10-31 Kallelse till extra bolagsstämma

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i THE VXO COMPANY AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
  Fredagen den 29 november 2019, kl. 13.00
  PM & Vänner Hotel
  Västergatan 10
  352 31 Växjö

  RÄTT TILL DELTAGANDE
  Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av bolaget förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 november 2019 och dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 22 november 2019.

  ANMÄLAN OM DELTAGANDE
  Anmälan kan göras skriftligen under adress The VXO Company AB (publ), Västergatan 6, 352 30 Växjö (märk kuvertet ”extra bolagsstämma”), via e-post till investor@thevxocompany.com eller per telefon 070-4744044 (vardagar 9.00–16.00). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 22 november 2019. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

  FÖRESLAGEN DAGORDNING PÅ STÄMMAN:
  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av sekreterare
  4. Val av två justeringsmän
  5. Upprättande och godkännande av röstlängd
  6. Godkännande av dagordning
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Beslut om ny Bolagsordning
  9. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna
  10. Beslut om beviljande av avgång av styrelseledamot och val av ny styrelseledamot
  11. Beslut om nyemission
  12. Övriga frågor
  13. Stämmans avslutande

  BESLUTSFÖRSLAG:

  BESLUT OM BOLAGSORDNING (PUNKT 8):
  Styrelsen föreslår att besluta om ny Bolagsordning, där lägsta och högsta aktiekapitalet och antalet aktier förändras från lägst 525 000 och högst 2 100 000 i aktiekapital och lägst 3 500 000 aktier och högst 14 000 000 aktier till lägst 500 250 och högst 2 001 000 i aktiekapital och lägst 3 335 000 aktier och högst 13 340 000 aktier.

  BESLUT OM INLÖSEN AV AKTIER (PUNKT 9)
  Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 105 000 kronor. Aktiekapitalet kan således minskas till 505 781,30 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras genom inlösen av 700 000 aktier fördelat på AB Dimanche 350 000 aktier, Per Bengtsson 175 000 aktier och Rubén Sanz Ramiro 175 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,15 kronor. Egendomen som skiftas ut motsvarar samtliga aktier i Bevalta AB. Värdet på aktierna som används som inlösen har satts till bokfört värde, motsvarande den samlade investeringen som The VXO Company AB (publ) gjort i Bevalta AB. Styrelsen har bedömt att det bokförda värdet motsvarar marknadsvärdet. I samband med inlösen bedöms eget kapital minska med 1 600 000 kronor.

  BESLUT OM VAL AV STYRELSE (PUNKT 10)
  Johan Sydow Von Licke föreslås avgå som ledamot i styrelsen och Peter Nygren väljas in som ny styrelseledamot.

  BESLUT OM NYEMISSION (PUNKT 11)
  Förslaget innebär att genomföra en nyemission av högst 2 128 125 aktier till ett aktiepris om 12 kronor. Rätt att teckna aktie ska i första hand ske genom företrädesrätt bland aktieägare. Rätten till företräde gäller i två veckor efter extra bolagsstämma. I den mån aktieägare avsäger sig teckningsrätten skall aktierna erbjudas till externa investerare genom styrelsebeslut om tilldelning. I den mån överteckning sker skall fördelning ske utifrån ägarandel och om antalet aktier ej är jämt delbara ska lottning ske.

  ÖVRIG INFORMATION
  Fullständigt beslutsunderlag kommer att sändas till aktieägare som uppger sin e-post. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

  Bolagets organisationsnummer är 559046-9077 och bolaget har sitt säte i Växjö.

  Växjö i oktober 2019

  Styrelsen för The VXO Company AB (publ)

 • 2019-04-10 Kallelse till årsstämma

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i THE VXO COMPANY AB (publ) kallas till årsstämma
  Fredagen den 26 april 2019, kl. 13.00
  PM & Vänner Hotel
  Västergatan 10
  352 31 Växjö

  RÄTT TILL DELTAGANDE
  Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken eller vara registrerade i av bolaget förd aktiebok avseende förhållandena fredagen den 19 april 2019 och dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 19 april 2019.

  ANMÄLAN OM DELTAGANDE
  Anmälan kan göras skriftligen under adress The VXO Company AB (publ), Västergatan 6, 352 30 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till investor@thevxocompany.com eller per telefon 070-4744044 (vardagar 9.00–16.00). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 19 april 2019. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

  FÖRESLAGEN DAGORDNING PÅ STÄMMAN:
  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av sekreterare
  4. Val av två justeringsmän
  5. Upprättande och godkännande av röstlängd
  6. Godkännande av dagordning
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  9. Beslut om
  a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  12. Val av revisor
  13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier enligt villkor i bilaga
  14. Beslut om val av ledamöter till valberedning
  15. Övriga frågor
  16. Stämmans avslutande

  ÄGARE SOM REPRESENTERAR ÖVER 50 PROCENT AV RÖSTERNA I BOLAGET FÖRESLÅR FÖLJANDE

  UTDELNING (PUNKT 9 B)
  Utdelning om 0 kronor per aktie.

  ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISOR (PUNKT 10)
  ett arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 0 kr till styrelseordföranden och med 0 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

  ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH VAL AV STYRELSE (PUNKT 11)
  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelse föreslås Johan Sydow Von Licke, Joakim Danzer, Ludwig Erntsson, Peter Malm och Martin Rognefall där Martin Rognefall föreslås väljas till ny styrelseordförande.

  VAL AV REVISOR (PUNKT 12):
  Till revisor föreslås omval av Emil Andersson från KPMG.

  BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (PUNKT 13)
  Förslaget innebär ett bemyndigande att styrelsen fram intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier till ett aktiepris om lägst 16 kronor. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att göra de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

  BESLUT OM VAL AV LEDAMÖTRER TILL VALBEREDNING (PUNKT 14)
  Val av Peter Nygren (som representant för PN Ventures AB) och Thomas Axeheim (som representant för Thomas Axeheim AB, Topax AB och sitt personliga aktieinnehav) samt val av Jesper Rognefall (som representant för Dimanche AB). Jesper Rognefall föreslås vara valberedningens ordförande.

  DOKUMENTATION M M
  Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

  Bolagets organisationsnummer är 559046-9077 och bolaget har sitt säte i Växjö.

  Växjö i april 2019

  Styrelsen för The VXO Company AB (publ)

Registrera dig för pressreleaser

Få pressmeddelanden & nyheter direkt i din inbox.

Media kit