Press / media

Pressmeddelanden

 • 2019-04-10 Kallelse till bolagsstämma 2019

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Aktieägarna i THE VXO COMPANY AB (publ) kallas till årsstämma
  Fredagen den 26 april 2019, kl. 13.00
  PM & Vänner Hotel
  Västergatan 10
  352 31 Växjö

  RÄTT TILL DELTAGANDE
  Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken eller vara registrerade i av bolaget förd aktiebok avseende förhållandena fredagen den 19 april 2019 och dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 19 april 2019.

  ANMÄLAN OM DELTAGANDE
  Anmälan kan göras skriftligen under adress The VXO Company AB (publ), Västergatan 6, 352 30 Växjö (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till investor@thevxocompany.com eller per telefon 070-4744044 (vardagar 9.00–16.00). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 19 april 2019. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

  FÖRESLAGEN DAGORDNING PÅ STÄMMAN:
  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av sekreterare
  4. Val av två justeringsmän
  5. Upprättande och godkännande av röstlängd
  6. Godkännande av dagordning
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  9. Beslut om
  a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  12. Val av revisor
  13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier enligt villkor i bilaga
  14. Beslut om val av ledamöter till valberedning
  15. Övriga frågor
  16. Stämmans avslutande

  ÄGARE SOM REPRESENTERAR ÖVER 50 PROCENT AV RÖSTERNA I BOLAGET FÖRESLÅR FÖLJANDE

  UTDELNING (PUNKT 9 B)
  Utdelning om 0 kronor per aktie.

  ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISOR (PUNKT 10)
  ett arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 0 kr till styrelseordföranden och med 0 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

  ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH VAL AV STYRELSE (PUNKT 11)
  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelse föreslås Johan Sydow Von Licke, Joakim Danzer, Ludwig Erntsson, Peter Malm och Martin Rognefall där Martin Rognefall föreslås väljas till ny styrelseordförande.

  VAL AV REVISOR (PUNKT 12):
  Till revisor föreslås omval av Emil Andersson från KPMG.

  BESLUT OM BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (PUNKT 13)
  Förslaget innebär ett bemyndigande att styrelsen fram intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier till ett aktiepris om lägst 16 kronor. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv. Verkställande direktören bemyndigas att göra de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

  BESLUT OM VAL AV LEDAMÖTRER TILL VALBEREDNING (PUNKT 14)
  Val av Peter Nygren (som representant för PN Ventures AB) och Thomas Axeheim (som representant för Thomas Axeheim AB, Topax AB och sitt personliga aktieinnehav) samt val av Jesper Rognefall (som representant för Dimanche AB). Jesper Rognefall föreslås vara valberedningens ordförande.

  DOKUMENTATION M M
  Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

  Bolagets organisationsnummer är 559046-9077 och bolaget har sitt säte i Växjö.

  Växjö i april 2019

  Styrelsen för The VXO Company AB (publ)

Registrera dig för pressreleaser

Få pressmeddelanden & nyheter direkt i din inbox.

Media kit